Cestovní agentůra

Cestovní agentůra

1. 1. 2012 | DiveCrew

cestovní smlouva

 

                VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY TOMÁŠ MELICHÁREK ( individuální zájezd )     

 

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Tomáš Melichárek (dále jen CA ) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané závazné Cestovní smlouvy ( dále jen smlouva ) potvrzené CA ( příp. jejím zplnomocněným prodejcem ) a úhrady zálohy na účet CA, nebo smlouva je uzavřena zasláním přihlašovacích údajů ( číslo pasu, datum narození ) klienta.

Vznik smluvního vztahu - postup při rezervaci a platební podmínky :

 • Smlouvy uzavírá CA na svých zastoupeních a prostřednictvím oficiálních prodejců osobně , poštou , faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty. Uzavření smlouvy je podmíněno složením zálohy ve výši 30% celkové ceny zájezdu ( vpřípadě rezervace kratší než 20 dnů před počátkem zájezdu činí záloha 100% zcelkové ceny zájezdu ).
 • CA provede rezervaci dle objednávky a písemně ji potvrdí do tří pracovních dnů , pokud není domluveno jinak .
 • Vpřípadě nepotvrzení smlouvy ze strany CA je záloha vrácena vplné výši .
 • Doplatek celkové ceny zájezdu je splatný nejpozději 28 dnů před plánovaným počátkem zájezdu . Vpřípadě rezervace kratší jak 20 dnů před počátkem zájezdu je doplatek nutno zaplatit neprodleně po potvrzení rezervace . Včasné nezaplacení doplatku bude chápáno jako odstoupení účastníka od smlouvy .

Doporučený minimální věk účastníka zájezdu je stanoven na 2 roky . Osoby mladší 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu odpovědné osoby starších 18 let , osoby ve věku 15 - 18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce , pokud se tento sám nezúčastní .V případě jakékoliv změny v cestovní smlouvě ( změna termínu , hotelu apod. ) je nutno zaplatit manipulační poplatek 200,- kč . Změna v osobě přihlášeného účastníka v době kratší 35 dnů je chápána jako odstoupení účastníka od smlouvy a přihlášení jiného účastníka .

 

Zákazník má právo :

 • Požadovat řádné poskytnutí objednaných a zaplacených služeb a případné nedostatky ihned reklamovat místnímu zástupci CA.
 • Být informován o případných změnách vprogramu , eventuálně o rozsahu služeb a výši ceny . Jestliže stěmito zákazník nesouhlasí , je oprávněn bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy , a to písemně , čímž mu vzniká nárok na vrácení zaplacené ceny ( vpřípadě navýšení ceny pouze vpřípadě , že se jedná o zvýšení ceny nad 5 % ) .
 • Odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb CA podle stornovacích podmínek .

 

Zákazník je povinen :

 • Řádně vyplnit cestovní smlouvu a včas zaplatit zálohu a také včas doplatit celou hodnotu požadované služby.
 • Včas převzít doklady , pokyny pro účast na zájezdu a těchto pokynů důsledně dbát.
 • Dle potřeby poskytnout CA součinnost tak , aby požadované služby mohly být řádně zajištěny , zejména předložit včas potřebné doklady a údaje .
 • Vpřípadě odstoupení od smlouvy uhradit stornovací poplatky.

CA je povinna :

 • Řádně a kvalitně poskytnout služby podle smlouvy.
 • Bez zbytečného odkladu seznámit zákazníky snezbytnými změnami vtermínu či vprogramu zájezdu nebo rozsahu služeb.
 • Pokud dojde ke zrušení zájezdu ze strany CA , je tuto skutečnost povinna neprodleně oznámit zákazníkům , nabídnout jim adekvátní náhradu nebo jim vrátit zaplacenou zálohu , případně celou částku .

CA je oprávněna :

 • Uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy vpřípadech , které jsou nezbytné a které nemůže ovlivnit

        ( zejména změny u zahraničních partnerů , dopravců , eventuálně v případech vyšší moci ) .

 • Ve výjimečných případech ( jako např. důvody zvyšší moci ) zrušit konání zájezdu , resp. služeb .
 • DO 21. dne před plněním smlouvy jednostranným úkonem zvýšit její souhrnnou cenu vpřípadě , že dojde ke zvýšení ceny za dopravu nebo směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb vprůměru o více než 10% .

O všech případných změnách musí CA zákazníky neprodleně informovat a popř. nabídnout náhradní řešení a změnu smlouvy . Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách , má se za to , že s její změnou souhlasí . CA neručí za případné zpoždění z technických důvodů , důvodů nepřízně počasí , příp. z důvodu přetížení komunikací , stávek , vyšší moci apod. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění .

 

Zrušení účasti zákazníkem:

Zákazník má  kdykoliv před započetím plnění služeb právo od smlouvy odstoupit . O odstoupení je povinen vyrozumět CA písemně ( buď doporučeným dopisem nebo faxem ), přičemž za den odstoupení se považuje den doručení písemného vyrozumění na adresu CA . Jestliže zákazník odstoupí od smlouvy , účtuje mu CA stornovací poplatky v následné výši :

 

Storno je dle skutečných nákladů   .......                           Stornovací poplatek

Do 29 dnů před počátkem zájezdu                                    30 % z ceny zájezdu

28-21 dnů před počátkem zájezdu  .......                          50 % z ceny zájezdu

20-0 dnů před počátkem zájezdu  .......                            100 % z ceny zájezdu

 

Vízové formality :

V případě , že si zákazník objedná zprostředkování víza u CA , je povinen :

 • Včas si opatří platný cestovní doklad ( zpravidla je nutná platnost pasu alespoň 6 měsíců po ukončení cesty ).
 • Pečlivě a pravdivě vyplnit vízový dotazník . CA nepřebírá odpovědnost za správnost těchto údajů a tím za případné neudělení víza či prodloužení doby jeho vyřízení .
 • Uhradit předem 100 % ceny .

Lhůtu pro vyřízení víza určuje zastupitelský úřad navštívené země a CA její délku nemůže ovlivnit . Pokud zákazník potřebuje odcestovat do zahraničí v době vyřizování víza , musí si opatřit na vlastní náklady jiný cestovní doklad . Cestovní pas je vydán zákazníkovi pouze do vlastních rukou , případně poslán poštou jako cenné psaní . V případě ztráty cestovního pasu ( ze strany CA ) po dobu vyřizování viz uhradí CA v plné výši náklady na vystavení nového cestovního pasu . Jednotlivé zastupitelské úřady i CA si účtují manipulační poplatky i v případě , že žádost o vízum byla odmítnuta .

 

 

Reklamace :

V případě reklamace předložit důkazné materiály ( např. účty , potvrzení místního zástupce apod. ) . Reklamační řízení se řídí reklamačním řádem 

Který je k dispozici v kancelářích CA .  

 

 

 

 

 

[RSS]

 

Vaše názory