Originál článku najdete na webové stránce: DAN

DOPORUČENÍ K OBNOVENÍ ČINNOSTÍ VČETNĚ EXPOZICE HYPERBARICKÉMU PROSTŘEDÍ NA SUBJEKTECH, KTEŘÍ BYLI OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19.

Aktualizováno 2. dubna 2021

Následující doporučení odrážejí postoj belgické společnosti pro potápění a hyperbarickou medicínu ( SBMHS-BVOOG ) a jsou v současné době vyhodnocovány EUBS, ECHM a DAN Europe. Byly sestaveny na základě údajů dostupných v okamžiku zveřejnění a mohou být předmětem dalších úprav. Proto doporučujeme, abyste na této stránce navštěvovali nejnovější verzi.
V dokumentaci poskytnuté Evropskou lékovou agenturou (EMA) bylo v rámci procesu hodnocení vakcíny týkající se vakcín schválených pro použití v Evropě uvedeno, že po očkování mohou nastat některé nežádoucí účinky.

Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a obvykle se vyskytují u jakéhokoli typu vakcíny, např. Bolesti hlavy, mírná horečka, nevolnost, bolest v místě vpichu, závratě, gastrointestinální poruchy, lymfadenopatie, tromboembolické příhody atd. Ukázalo se, že se vedlejší účinky vyskytují většinou mezi 12 a 48 hodinami po očkování a v ojedinělých případech se příznaky mohou rozšířit až na 7 dní. Závažné nežádoucí účinky, jako je anafylaxe, jsou naštěstí extrémně vzácné a byly pozorovány většinou u osob s více alergiemi; mají tendenci se objevit okamžitě, během prvních 30 minut po očkování. Nežádoucí účinky byly také častěji hlášeny po druhé dávce vakcíny.

Přestože drtivá většina dosud hlášených nežádoucích účinků je mírných a nijak nezpochybňuje bezpečnost schválených vakcín, mohou být dále zvýšeny podmínkami potápění, jako je ponoření, tlak a hypoxické / hyperoxické prostředí. Dále je možné, že některé z imunologických účinků očkování vakcínou COVID-19 mohou dočasně ovlivnit riziko onemocnění spojeného s potápěním. Neoficiální případy příznaků, které mohou souviset s dekompresní chorobou (DCI) po beznadějných ponorech v bezpečném rozsahu pro DCI, způsobily v komunitách potápěčů určité obavy.

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné důkazy týkající se dopadu podmínek očkování na závažnost vedlejších účinků ani na výsledný dopad na výkon potápěčů z hlediska bezpečnosti potápění. Vezmeme-li v úvahu, že tyto vakcíny jsou novými farmakologickými produkty, a abychom zajistili, že výše popsané nežádoucí účinky nebudou mít vliv na dokončení jakýchkoli úkolů souvisejících s bezpečností, rádi bychom upozornili potápěčskou komunitu na informace a pokyny poskytované WHO , EMA a ECDC o očkování proti COVID-19 (viz odkazy) a přidala by následující specifická doporučení pro potápěče:

  1. S ohledem na nutnost co nejdříve zvládnout nebo ukončit pandemii COVID-19 a protože v tomto okamžiku se zdá, že jediným způsobem, jak toho lze dosáhnout, je rozsáhlé očkování, důrazně se doporučuje, aby všechny osoby dostaly COVID-19 vakcína , jakmile budou k dispozici očkovací látky, v souladu s národní COVID-19 vakcíny roll-out plán.
  2. Potápěči by měli zvážit čekací dobu minimálně 7 dní po každé dávce vakcíny COVID-19, než se zapojí do potápěčských aktivit se stlačeným plynem nebo zadržením dechu.
  3. U potápěčů se doporučuje prodloužit tento interval na 14 dní
    1. Potápěčům se doporučuje konzultovat s praktickým lékařem v případě, že vedlejší účinky očkování COVID-19 přetrvávají po dobu více než 48 hodin po očkování.
    2. V případě, že se po zdánlivě nízkorizikových ponorech provedených v 7denním období po očkování vakcínou COVID-19 objeví příznaky, které mohou souviset s potápěčskou chorobou, doporučuje se konzultace s odborníkem na potápěčskou medicínu . Doporučujeme všem potápěčům a místním potápěčským federacím a vědeckým společnostem, aby jakékoli takovéto události hlásily lékařské divizi DAN Europe na adrese medical@daneurope.org
    3. Protože očkování COVID-19 zcela nechrání před možností přenosu viru SARS-CoV2 na jiné osoby, musí všichni potápěči , očkovaní nebo ne, nadále dodržovat ochranná opatření (vzdálenost, maska, hygiena) .